Links

Interessante websites en informatie:

Wegwijs in de regelingen| Preventief Budget CoachStichting Leergeld:
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.leergeld.nl

Stichting Urgente Noden:
SUN lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of de schuldhulpverlening. Hulpverleners kunnen aanvragen doen bij SUN voor hun cliënten die financieel tussen wal en schip vallen en waar geen andere mogelijkheden zijn om in de nood te voorzien.

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.sunfriesland.nl

Informatie over schulden of schuldhulpverlening.
Kijk voor informatie op de website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden

http://www.zelfjeschuldenregelen.nl